2020. december 12. (szombat) tanítás nélküli munkanap, a gyerekeknek nem kell iskolába jönniük.    Leendő elsősöknek ajánljuk >>    A járványügyi helyzet intézményi protokollja >>
 

Iskolánkról

A több mint fél év­szá­za­dos múlt­tal büsz­kél­ke­dő Deb­re­ce­ni Hu­nya­di Já­nos Álta­lá­nos Isko­la a Nagy­erdő szé­lén, egész­sé­ges, tisz­ta kör­nye­zet­ben, csa­­lá­di és tár­sas­há­zas la­kó­öve­zet kö­ze­­­lé­ben ta­lál­ha­tó. Több mint 450 ta­nulónk oktatását, nevelését 43 kiválóan felkészült pedagógus látja el. In­téz­ményünk általános tantervű oktatási in­téz­mény. Kiemelt figyelmet fordítunk a sport­­te­vékenységre.

Diákjaink a fiú lab­da­rú­gás és a leány ké­zi­lab­da te­rén is je­len­tős sze­re­pet töl­te­nek beA Debreceni Hunyadi János Általános Iskola bejárata a vá­ros profi felnőtt sport­­egye­sü­le­tei­nek után­pót­lás ne­­ve­­lé­­sé­­ben. A 2007/2008-as tanévtől vá­ro­si beis­ko­lá­zá­sú úszó­osztá­lyunk is van, ami 2014 szep­tem­be­rétől fenn­tartói enge­­déllyel, köz­ne­ve­lé­si tí­pusú feladatokat ellátó sport­iskolai osztályként mű­ködik.

Iskolánk hagyományosan kiváló kapcso­latokat ápol a Debreceni Sport­iskolával, melynek edzői folyamatosan közre­működnek a sportági osztályokban folyó munkában. Intézményünket kö­rül­öle­lik a város jelentős sport­létesítményei. Az úszó­pa­lán­ták edzéseit az iskolával szemben található új Debreceni Sport­uszo­dá­ban tartjuk. A Főnix Csarnok és a Hódos Imre Ren­dez­vény­csar­nok, az Oláh Gábor utcai Sport­centrum (az atlétikai stadionnal, a sportcsarnokkal, a Loki pályával), a Nagyerdei Stadion (télen mű­jég­pá­lyá­val) rövid sétával elérhető diákjaink szá­mára.

Az intézmény elérhetősége

Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

OM azonosító: 031078
intézményvezető: Soltész Judit
intézményvezető-helyettes: Vasali Lászlóné
Cím: 4028 Debrecen, Zákány u. 5.
Telefon: 30/942-2693
Telefon/fax: 52/418-090
E-mail:

Debreceni Intézményműködtető központ

élelmezésszervező: Fekete Hajnalka
Telefon: 06 20/315-9900
E-mail: